Adhoc.Support Fogyasztói Érdekérvényesítő Közösség

ADHOC.SUPPORT: Egyszeri támogatási megállapodás magánszemély részére


TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

 

amely létrejött egyrészről (magánszemély esetén)

 

Név:  

Email cím:

Székhely 

Telefonszám:  

Név, ha más nevében történik az támogatás:  

Email cím:   

 

mint Támogató (a továbbiakban Támogató),

 

másrészről a WebshopCompany Kft.

Székhely: 1054, Budapest Szabadság tér 7.

Adószám: 25971293-2-41

Cégbíróság és cégjegyzékszám: 01-09-299294

Képviseli: Kóczián Géza ügyvezető

E-mail: geza.koczian@webshopcompany.uk

                                                    

mint Támogatott (a továbbiakban Támogatott) között, az alulírott napon, az alábbi feltételekkel:

 

1. Szerződés tárgya:

Az Támogató által biztosított pénzbeli adomány a Támogatott közhasznú tevékenységének támogatására.

 

2. Az támogatás értéke és leírása és célja

Az Támogató  egyszeri pénzbeli támogatást biztosít a Támogatott részére. A Támogatott az adományt elfogadja.

A jelen szerződés alapján Támogató kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés aláírásának idejében, egyszeri alkalommal pénzbeli támogatást kíván nyújtani a Támogatott részére, a Támogatott társasági szerződésében megjelölt céljainak elérése érdekében.

A támogatást Támogató az ellenszolgáltatás igénye nélkül nyújtja Támogatott részére azzal, hogy a Támogatott által a közhasznú szolgáltatása nyújtása keretében a Támogató nevének, valamint tevékenységének feltüntetése nem minősül ellenszolgáltatásnak.

 

3. Az támogatás felhasználásának módja:

Az adomány a Támogatott létesítő okiratában feltüntetett (közhasznú) célokra és az ezek megvalósításához szükséges működés biztosítására használható fel.

 

4. A Szerződő Felek jogai és kötelezettségei

A Felek megállapodnak, hogy az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 91.§ (2) bekezdésében előírt bejelentési kötelezettségnek a Támogatott a szerződés hatálybalépését követő 30 napon belül eleget tesz.

 

4.1 Támogató jogai és kötelezettségei

 Támogató kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés alapján -ot fizet a Támogatott részére a jelen szerződés 5. pontja szerint.

Támogatót a tartós adományozásra való tekintettel a Társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 7. §. (1) bekezdés z.) pontjában, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § n.) pontjában, valamint a 6. §. (1) bekezdés c.) és d.) pontjában foglaltak alapján társasági adóalap-kedvezmény illeti meg.

 

4.2 Támogatott jogai és kötelezettségei

 A fenti támogatást Támogatott elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy azt kizárólag a társasági szerződésében megjelölt működési céljaira használja fel.

Támogatott köteles közhasznú tevékenységéről, valamint a támogatás tényéről jogszabályokban előírt tartalommal – amely tartalmazza a kiállító és az adományozó megnevezését, székhelyét, adószámát, az adomány összegét és a támogatott célt, továbbá a közhasznúsági fokozatot – igazolást kiadni a támogatási összeg Támogatott jelen szerződésben megjelölt bankszámláján történt jóváírását követő 30 napon belül, de legkésőbb az adóév végéig.

 

5. A szerződéses összeg fizetése

Támogató a fenti 4.1 pontban meghatározott támogatás összegét a jelen szerződés aláírásával egyidőben teljesíti. A Támogató fizetési kötelezettsége a bankszámlája megterhelésének napjával teljesítettnek tekintendő.

A 4.1 pontban meghatározott támogatás összegét,  -ot,  a jelen dokumentum kiállítása napján, a Támogatott bankszámlájára kifizetésre került.

A fizetéshez használt bankkártya adata:  

 

6. Titkossági és bizalmassági klauzula

Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen egyszeri támogatás teljesítésével összefüggésben a másik féllel és annak tevékenységével kapcsolatban bármilyen módon tudomásukra jutott adat, tény, így különösen, de nem kizárólagosan jelen szerződés léte és tartalma üzleti titoknak minősül, azt a felek harmadik személynek nem adhatják ki, nem tehetik hozzáférhetővé és jelen szerződés teljesítésétől eltérő más célra nem használhatják fel.

Jelen rendelkezés nem vonatkozik Támogató részére szerződés alapján pénzügyi-számviteli, biztosítási, illetve kiegészítő pénzügyi, valamint követelés behajtási szolgáltatást nyújtó harmadik fél részére adandó valamennyi információra.

A titoktartási kötelezettség nem terjed ki továbbá az alábbi információkra:

  • (i) amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a jövőben az információt kapó szerződő fél hibáján kívül válnak nyilvánossá, vagy
  • (ii) amelyek bizonyíthatóan már a szerződés hatályba lépését megelőzően is ismertek voltak az információt kapó fél számára, vagy
  • (iii)amelyek olyan harmadik fél által jutottak az információt kapó fél tudomására, akit, vagy amelyet nem köt titoktartási megállapodás azon szerződő féllel szemben, akire/amelyre az információ vonatkozik, vagy
  • (iv) amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy kiadását jogszabály, tőzsdei szabályzat vagy hatósági rendelkezés teszi kötelezővé, az előírt mértékben és kör részére.

 

8. Referencia

Támogatott jelen szerződésre, illetve a Támogatóval kapcsolatos együttműködésre kizárólag akkor jogosult referenciaként hivatkozni, ha ahhoz Támogató előzetesen és kifejezetten írásban hozzájárult.

 

9.1 Egyéb rendelkezések

9.1      Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. Törvény (Tao.) rendelkezései az irányadóak.

9.2      Jelen szerződés egy példányban, digitális formában kerül aláírásra, amelyből egy példány a Támogatót, egy példány a Támogatottat illeti meg.

 

10 . Az támogatás igazolása

A Támogatott az adományról az 1996. évi LXXXI. (TAO) törvény 7. § (7) bekezdés és a 3. sz. melléklet B) 17. pontja szerinti tartalommal igazolást állít ki. Az igazolás birtokában az Adományozó a jelen szerződés keretében nyújtott adományt, a vállalkozás érdekében felmerült költségként számolhatja el. Emellett a közhasznú szervezet támogatásáról szóló igazolás az adományozót a támogatási összeg 20 százalékának megfelelő adóalap- kedvezményre jogosítja, amely azonban nem haladhatja meg az adózás előtti eredmény összegét.

A szerződő felek megállapodása szerint jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. arra vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

 

Igazolás az Támogatásról

Támogatott megnevezése

Cégnév: WebshopCompany Kft.

Székhely: 1054, Budapest Szabadság tér 7

Adószám: 25971293-2-41

Cégbíróság és cégjegyzékszám: 01-09-299294

Jogállása: Közhasznú

Képviseli: Kóczián Géza ügyvezető

E-mail: geza.koczian@webshopcompany.uk

 

Támogató neve (magánszemély esetén)

Név:  

Név, ha más magánszemély nevében történt az támogatás:  

Levelezési címe:  

Adomány összege:  

Ebből:  pénzbeli adomány

 

Támogatott cél:

Az adomány megfelel az 1996. évi LXXXI. (TAO) törvény 4. § 1/a. pontjában foglalt adomány fogalmának, illetve a 3. sz. melléklet B) 17. pontjában foglaltaknak. Az igazolást az adományozó társasági adóalapjának megállapításához az 1996. évi LXXXI. törvény 3. sz. melléklet B) 17. pont szerinti vállalkozás tevékenységének érdekében felmerült ráfordítás igazolásához, valamint a 7. § (1) z) pontja szerinti − figyelemmel a 7.§ (7) bekezdésben foglaltakra is − csökkentő korrekció érvényesítéséhez adtam ki.

 

A szerződő felek jelen szerződést − felhatalmazott képviselőik által − mint ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt, helybenhagyólag írták alá.

Leave this empty:

Signature arrow sign here

Aláírta: Kóczian Géza (a WebshopCompany Ltd UK képviseletében)
Aláírva: 2023.04.10.


Aláírási Tanúsítvány
Dokumentum neve: ADHOC.SUPPORT: Egyszeri támogatási megállapodás magánszemély részére
lock iconEgyedi Dokumentumazonosító: b34a75364dd0de5913792c2d13229c1b25a38836
Időbélyeg Audit
2022.07.09. 14:08:56 CESTADHOC.SUPPORT: Egyszeri támogatási megállapodás magánszemély részére Feltöltötte: Kóczian Géza (a WebshopCompany Ltd UK képviseletében) - hu@adhoc.support IP: 86.14.186.194