Adhoc.Support Fogyasztói Érdekérvényesítő Közösség

ADHOC.SUPPORT: Szolgáltatással kapcsolatos panasz benyújtása


Kedves

Panaszod a jelenlegi dokumentum végén történő elektronikus aláírásodat követően elemezzük és hamarosan tájékoztatunk, milyen megoldás áll a rendelkezésedre.

Panaszkezelési hozzájárulás

Kérünk, hogy az alábbiakat figyelmesen olvasd el és a dokumentum végén található digitális aláírási megoldással, írd alá.

Alulírott, , a jelen nyilatkozat elfogadásával önkéntesen és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az ADHOC.SUPPORT - WebshopCompany LTD. UK közreműködésével, egyben pedig a WebshopCompany Kft (1054 Budapest, Szabadság tér 7.) képviseletében létrejött fogyasztói érdekérvényesítő közösség és kereskedelmi elemző rendszer üzemeltetése céljából, továbbítsa és feldolgozza azokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 2. pontja szerinti személyes adataimat és az Infotv. 3. § 3. pontja szerinti különleges adataimat, amelyeket az ADHOC.SUPPORT - WebshopCompany LTD. UK rendelkezésére bocsátok. Az ADHOC.SUPPORT érdekérvényesítő közösséget a WebshopCompany LTD. UK (cégszám: 08595221)  vállalat megbízásából a magyarországon bejegyzett WebshopCopmpany Kft (1054 Budapest, Szabadság tér 7.) képviseli.

A jelen nyilatkozat elfogadásával tudomásul veszem, hogy az ADHOC.SUPPORT - WebshopCompany LTD. UK az általam rendelkezésre bocsátott személyes adataimat, illetve különleges adataimat a velem történő kapcsolattartás, valamint az általam kért kereskedelmi, fogyasztói segítségnyújtás, tanácsadás, és érdekérvényesítő képviselet biztosítása céljából kezeli, továbbítja és dolgozza fel.

Tudomásul veszem, hogy az ADHOC.SUPPORT - WebshopCompany LTD. UK mindazon dolgozói – különösen, de nem kizárólag az ügyvezető igazgató, a jogi vezető, az érdekérvényesítő közösség regionális vezetői és munkatársai is, szerződött partneri ügyvédi irodák együttműködésével egyaránt – személyesen közreműködnek a személyes adataim és a különleges adataim kezelésében, továbbításában és feldolgozásában, akik részt vesznek a velem történő kapcsolattartásban, valamint az általam kért kereskedelmi segítségnyújtásban, tanácsadásban, és érdekérvényesítő közösségi képviselet biztosításában.

Tudomásul veszem, hogy az ADHOC.SUPPORT fogyasztói érdekérvényesítő közösség (WebshopCompany Ltd UK) kizárólag abban az esetben továbbítja vagy hozza nyilvánosságra a személyes adataimat, illetve a különleges adataimat, amennyiben ahhoz előzetesen, írásban kifejezetten hozzájárulok. Ez vonatkozik a személyes adatok, illetve különleges adatok hatóságnak, ügyészségnek, bíróságnak vagy más költségvetési szervnek, illetve a sajtónak vagy harmadik személynek történő továbbítására is. Ezen esetekben kifejezett írásos nyilatkozatom szükséges.

Tudomásul veszem, hogy az ADHOC.SUPPORT érdekérvényesítő közösség munkájára Magyarországon a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 66.§-71. §-ai alapján adott meghatalmazás útján ügyvédet is igénybe vehet. Tudomásul veszem, hogy az ADHOC.SUPPORT - WebshopCompany LTD. UK, ügyvéd meghatalmazása érdekében, kizárólag az előzetes, írásba foglalt beleegyezésem birtokában adja át az ügyvédnek a személyes adataimat és a különleges adataimat.

Tudomásul veszem, hogy az ADHOC.SUPPORT - WebshopCompany LTD. UK, panasz esetek és tömeges reklamációs esetek elemzése, a sajtó útján történő bemutatása, valamint statisztikai kimutatások készítése céljából, személyazonosításra alkalmatlan módon, felhasználja az általam rendelkezésre bocsátott személyes és különleges adataimat. Tudomásul veszem, hogy az erre irányuló kifejezett kérésem esetén az ADHOC.SUPPORT - WebshopCompany LTD. UK az általam előadott panasz ügyet, kereskedelmi kifogást un. fantasy név alkalmazásával ismerteti a sajtó útján.

Tudomásul veszem, hogy Magyarországon az Infotv. és az adatkezelésre vonatkozó más jogszabályi rendelkezések alapján tájékoztatást kérhetek a személyes adataim, valamint a különleges adataim kezeléséről, továbbá kérhetem azok helyesbítését, módosítását, illetve törlését.

Tudomásul veszem, hogy az ADHOC.SUPPORT - WebshopCompany LTD. UK, kérelmemre, tájékoztatást ad az általa kezelt személyes és különleges adataimról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, tartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg ezeket az adatokat.

Az ADHOC.SUPPORT - WebshopCompany LTD. UK köteles az erre irányuló kérelmem kézhezvételétől számított legrövidebb időn, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadja a kért tájékoztatást.

Tudomásul veszem, hogy a személyes adataimnak, illetve a különleges adataimnak a kezelésével, feldolgozásával és továbbításával összefüggő panaszt nyújthatok be Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatósághoz, illetve e panaszommal Magyarország területén, bírósághoz fordulhatok.

Tudomásul veszem, hogy felelősséggel tartozom az általam az ADHOC.SUPPORT- WebshopCompany LTD. UK rendelkezésére bocsátott, harmadik személyre vonatkozó személyes adat, illetve különleges adat pontosságáért és az általam történt megszerzésének a jogszerűségéért.

A személyes adatok pontos megadása a panaszok beadását követő, hiteles csoportos érdekérvényesítés valódiságát biztosítják. Kérjük, hogy csak saját személyes adatot adj meg, amivel visszakövethető és jogképesnek tekinthető a nyilatkozatod, mert ellenkező esetben ezzel az érdekérvényesítés hitelességét veszélyezteted. A közösség ereje, hogy valódi adatokkal, valódi panaszokkal, érdemben járunk el azokkal szemben, akik a közösségünk tagjainak kereskedelmi érdekét sértik. Köszönjük!    

KÖZÖSSÉGI ADATAIM

ADHOC.SUPPORT ügyfélazonosító:  

A panaszos neve:  

Panaszos címe:  

Panaszos email címe:  

Panaszos telefonszáma:  

 

PANASZ ADATAI

Szolgáltató neve adatbázisból kiválasztva: 

Szolgáltató, ha nem található az adatbázisban:  

Szolgáltatás szegmens: 

Megvásárolt szolgáltatás neve: 

Panaszolt szolgáltatás azonosítója (pl. ügyfélszám):

Szolgáltatás végösszege (Ft): 

Számla vagy nyugta sorszáma (tranzakció igazolása): 

Feltöltött számla/ nyugta (tranzakció igazolása): 

Szolgáltatás panaszom oka(i): 

A hiba vagy panasz észlelésének dátuma: 

A panasz rövid leírása:

A panaszhoz csatolt kép(ek):

A panaszhoz csatolt dokumentum(ok):

Visszajelzést kérek a panaszolt szolgáltatásról?:

 

PANASZOLT ADATAI

Panaszolt neve: 

Panaszolt címe: 

Panaszolt adószáma:  

Panaszolt telefonszáma:

Panaszolt email címe:

Weboldal:

Ügyintéző neve: 

Kijelentem, hogy az általam megadott adatokért felelősséget vállalok:  

 

Alulírott, , büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy valós, hiteles és törvényes forrásból származó adatokat osztottam meg az ADHOC.SUPPORT - WebshopCompany LTD. UK csapatával és általa harmadik személyekkel. Ezen adatok benyújtása, személyes érdekeim, vagy a közösségi érdekérvényesítés során, velem egyeztetett, vagy általam máshol benyújtott formában is felhasználását engedélyezem a fentiekben megjelölt módon.

Leave this empty:

Signature arrow sign here

Aláírta: Kóczian Géza (a WebshopCompany Ltd UK képviseletében)
Aláírva: 2024.03.07.


Aláírási Tanúsítvány
Dokumentum neve: ADHOC.SUPPORT: Szolgáltatással kapcsolatos panasz benyújtása
lock iconEgyedi Dokumentumazonosító: 24e356c4dba2985ec423d683b7da5fa8cee7f8c7
Időbélyeg Audit
2022.11.10. 17:17:27 CESTADHOC.SUPPORT: Szolgáltatással kapcsolatos panasz benyújtása Feltöltötte: Kóczian Géza (a WebshopCompany Ltd UK képviseletében) - hu@adhoc.support IP: 86.12.241.184